Regional Dricksvattenförsörjning

Beskrivning

Med växande städer, ökad samordning på vattenförsörjningen samt ökade krav på reservvatten finns en trend där vattenproduktion blir samägd eller leverans sker i samverkan mellan flera ägare. Detta gör att reservoarvolymer och ledningskapacitet delas mellan flera aktörer. Investeringskostnaderna för överföringsledningar, nya reservoarer och anpassning för att system ska fungera ihop hydrauliskt blir höga, vilket gör att underlagen för beslut måste vara pålitliga. Samtidigt förväntas ledningar som driftsätts idag fungera i minst 100 år, vilket gör att befolkningsökning och dess påverkan på framtida förbrukning måste tas i beaktande. 

För att lösa frågeställningarna jobbar vi med storskaliga modeller där flera typer av framtidsscenarion kan bearbetas. 

Tjänster

  • Prognosmodeller 
  • Nöd- och reservvattenplaner
  • Åtgärdsplaner
  • Vattentornsutredningar
  • Avbrottsmanualer

Kontakt

Johan Spännare