Future City Flow

Våra städer växer och klimatet förändras. Detta ökar kraven på redan hårt belastade avloppssystem. Säker avloppsvattenhantering utan negativ miljöpåverkan är en samhällsutmaning. Efterfrågan av metoder för att finna kostnadseffektiva och hållbara lösningar ökar dramatiskt.

Förändrat klimat med mildare vintrar och intensivare regn, förtätning av städer i kombination med stora mängder tillskottsvatten i ledningarna genererar stora problem i städer. Detta i form av källaröversvämningar och miljöpåverkan via överbelastade reningsverk och bräddning av orenat avloppsvatten. Bristerna i avloppssystemen innebär att de inte är framtidssäkra för samhällets ekonomi, miljö och människors hälsa och välbefinnande.

I projektet ”Future City Flow” ska DHI tillsammans med övriga deltagare utveckla ett informations- och beslutsstödsystem, som ger stöd åt urval, prioritering och planering av kostnadseffektiva åtgärder och hållbara lösningar. Verktyg utvecklas för effektiv uppföljning av utfall och kunskapsdelning inom och mellan kommuner. Målsättningen är att stödja den hållbara stadens förmåga att kunna styra och kontrollera sina avloppsvattenflöden utan att översvämningar sker och utan att orenat avloppsvatten släpps ut i miljön.

Verktyget ska kunna användas av stadsplanerare, VA-planerare, driftansvariga m.fl. i sitt dagliga arbete i syfte att fatta kostnadseffektiva beslut gällande åtgärder och investeringar.

Projektet genomförs idag med finansiellt stöd från Vinnova. Förutom DHI medverkar Göteborgs Stad, Gryaab, NSVA, VA-Syd, SMHI, Lunds universitet, 4IT, Cactus och WIA.