Kustnära verksamheter och marin infrastruktur

Beskrivning

Det finns flera anledningar till att en verksamhet behöver ligga kustnära, ofta handlar det om att man behöver ha intag av vatten för kylning eller avsaltning, men man kan lika gärna ha ett behov av att släppa ut spillvatten till vattenmiljön. DHI kan med sin samlade expertis och kunskap inom numeriska modeller stötta våra kunder i arbetet med att förebygga och mildra påverkan av kustnära anläggningar.

Inte bara kustnära verksamheter kan påverka vattenmiljö, även bottenförlagda rör och kablar, byggandet av fasta förbindelser som broar, tunnlar och slussar kräver kunskap om området. Vid större infrastrukturprojekt i vatten kan det också behöva muddras i känsliga områden. DHI har haft en central roll i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar vid flera stora infrastrukturprojekt. 

Tjänster

  • Spridning av renat avloppsvatten i kustmiljö
  • Spridning av spillvatten i kustmiljö.
  • Spridning och nedbrytning av kemiska ämnen.
  • Tillståndsprocesser
  • Bedömningar av vågor och strömmar på befintliga och planerade anläggningar samt dess effekt på den marina miljön
  • Kylvattenutsläpp
  • Muddringsverktyg
  • Akvakultur

Kontakt

Hanna Corell