Dricksvattenledningsnät

Beskrivning

För att förstå den övergripande bilden och närmare förutse effekten av framtida lösningar i ett dricksvattensystem är modellering ett ovärderligt verktyg. På DHI har vi lång erfarenhet av uppbyggnad, kalibrering och tillämpning av dricksvattenmodeller. Vi har även erfarenhet och utrustning för att utföra mätning av tryck och flöde, för att ge pålitlig information till beslutsunderlag eller fortsatt modellering. 

Gemensamt för många växande kommuner är att de sker många planerade utbyggnader samtidigt som större förändringar på ledningsnätet sker, till exempel vattenverk eller vattentorn som behöver renoveras eller nya försörjningsalternativ. I bägge fall krävs att vattenledningar dimensioneras, men behandlas ofta separat från varandra, vilket ofta blir ineffektivt och dessutom svårt att bedöma vilken betydelse varje ledning får i ett större sammanhang. Vårt arbete med dimensionsplaner bygger på att ledningsnätets storskaliga kapacitet och säkerhet bestäms med hänsyn till framtida förbrukningsprognos. Prognosåret bör vara så långt fram som möjligt med hänsyn till ledningars långa livslängd. Säkerheten tar utgångspunkt i god redundans, det vill säga att hela staden och större områden ska ha två oberoende matningsvägar. Huvudledningsnätet som ska tillgodose behoven med försörjning och säkerhet utformas stegvis och mer detaljerat, tills varje vattenledning har en planerad dimension som tar hänsyn till vattenförbrukning, brandvattenförsörjning och eventuell förekomst av sprinkler.

 Tjänster

  • Dimensionsplaner
  • Kapacitetsutredningar 
  • Vattenkvalitetsutredningar
  • Fältmätningar
  • Tryckslagsberäkningar
  • Pumpstyrning och energioptimering

Kontakter

Johan Spännare