Innovation

DHIs 50 åriga historia representeras av dedikerad forskning och erfarenhet av vattenfrågor. Årligen används ca 20 % av vår globala budget på forskning i vattenfrågor och utveckling av mjukvara. DHI har forskningscentrum i Hörsholm (Danmark) och Singapore.  

På DHI Sverige jobbar vi ständigt med att ta fram verktyg och lösningar på komplexa vattenfrågor och vi arbetar aktivt för att främja och sprida kunskapen som tas fram. Detta sker genom egna utvecklingsprojekt, seminarier och workshops, kurser och exjobb. 

På DHI har vi en aktuell lista med intressanta frågeställningar för exjobbare. Är du intresserad att diskutera eller har egna tankar på exjobb finns kontaktperson för respektive område här:
Dricksvatten - Björn Possling
Avlopp - Maria Roldin
Kust och Hav - Hanna Corell
Inlandsvatten - Ola Nordblom
Grundvatten - Emma Lindborg

I följande lista anges ett urval av frågor och pågående eller planerade utvecklingsprojekt som just nu prioriteras av DHI Sverige. 

Inom Urbant vatten  - Dricksvatten arbetar vi med metodik för att upprätta dricksvattenmodeller där parametrar uppdateras i realtid genom koppling till övervakningssystem. För att ge dricksvattenmodellering bredare användningsområden kommer vi även ta fram ett beslutsstödssystem där enklare simuleringar kan startas och analyseras från till exempel ett webbgränssnitt. Vi arbetar också med att ta fram metodik för att i detalj förstå och analysera hydraulik och omsättningstid i reservoarer. 

Sist - men absolut inte minst - fokuserar vi intensivt på innovationsprojektet Future City Water - ett avancerat informations- och beslutsstödsystem som digitaliserar hela dricksvattenkedjan. Liksom Future City Flow nedan, utförs detta med stöd av Vinnova.

Inom Urbant vatten - Avlopp jobbar vi med utvecklings- och innovationsprojekt som rör bland annat blågröna dagvattenlösningar, tillskottsvatten, skyfallshantering och bräddfrågor. Några exempel på pågående projekt är:

  • Modellbaserad undersökning av blågröna lösningars effektivitet vid skyfall – erfarenheter från Augustenborg i Malmö. 
  • Kvantifiering av bräddade volymer i Sverige – Svenskt Vatten Utveckling
  • Future City Flow – informations- och beslutsstöd för systemoptimering och långsiktigt förebyggande arbete i avloppssystem. Projektet har beviljats medel från Vinnova.
  • Regnintensitet i ett förändrat klimat i Sverige.
Kust och Hav pågår just nu utvecklingsprojekt om modellering och förvaltning av grunda havsvikar. Ett exempel handlar om Valleviken på Gotland och är ett samarbete med föreningen Rädda Valleviken och Länsstyrelsen på Gotland. 
Vi arbetar också nära universitetsforskningen i samarbeten om spridning och konnektivitet av marina organismer. Syftet är att ta fram underlag för planering och förvaltning av marina skyddade områden.

Inom Inlandsvatten arbetar vi med ett utveckla och bredda tillämpningarna för hydrologisk och hydraulisk modellering med fokus på kopplingen mellan hydraulik, hydromorfologi, fysisk påverkan och vattenkvalitet. Några exempel på utvecklingsområden inom Vattenresurs är: 
  • Modellering av habitat och fiskvandring i samband med miljöanpassad vattenreglering. 
  • Erosion och sedimentation i vattendrag.
  • Integration av hydromorfologi och hydraulisk modellering.
  • Närsaltretention i små delområden.