GrönNano


Introduktion

Syftet med projektet har varit att utveckla innovativa metoder för hållbar dagvattenhantering och därmed bidra till minskad översvämningsrisk, renare vattendrag samt allmänt förbättrad urban livsmiljö. För att uppnå detta mål, har ett 25-tal projektpartners som kompletterar varandra kunskaps- och erfarenhetsmässigt varit involverade. I detta sista steg av projektet har arbetet bedrivits inom fem olika områden:

  • Avancerade reningskomponenter för dagvatten
  • Dagvattenrening med grön infrastruktur
  • Modeller för dagvattenkvalitet och utveckling av bedömningskriterier
  • Fördröjning med grön infrastruktur
  • Affärsutveckling och helhetslösningar. 

DHIs roll i projektet

DHI har bidragit med processbaserad modellering (MIKE+ ECOLab) av föroreningsreduktion i dammar och biofilter.

Partners

Bodens kommun, DHI Sverige AB, Gryaab, Göteborg stad, Kretslopp och Vatten, IVL, Svenska Miljöinstitutet, Järven Ecotech AB, Kemira Kemi AB, LTU VA-teknik, LTU Licens AB, Luleå kommun – Stadsbyggnadsförvaltningen, Länsstyrelsen i Västernorrlands Län (Vattenmyndigheten), Malmö stad, MittSverige Vatten&Avfall, NCC Sverige AB, Purac AB, RD Rent Dagvatten AB, Skelefteå kommun, Stockholm stad – Miljöförvaltningen, StormTac AB, VA Syd, Vatten och Avfallskompetens i Norr AB, Växjö kommun, Tekniska förvaltningen, ÅF AB och Östersunds kommun.

Finansiär

Projektet är finansierat av Vinnova.

Projekttid

Maj 2018 - maj 2020.

Kontaktperson på DHI
Maria Roldin

Länk till extern projektsida
GrönNano - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och utbildning i världsklass