Future City Flow

Våra städer växer och klimatet förändras, fakta som ökar kraven på redan hårt belastade avloppssystem. Säker avloppsvattenhantering utan negativ miljöpåverkan är en samhällsutmaning och behovet av metoder för att finna kostnadseffektiva och hållbara lösningar ökar stadigt. Future City Flow underlättar effektiv styrning av befintliga system och framtagning av underlag för framtida investeringar.

Förändrat klimat med mildare vintrar och intensivare regn - tillsammans med förtätning av städer och stora mängder tillskottsvatten i ledningarna - genererar stora problem i våra städer. Exempel på sådana problem är källaröversvämningar, miljöpåverkan via överbelastade reningsverk och bräddning av orenat avloppsvatten till recipienten. Bristerna i avloppssystemen innebär att de inte är framtidssäkra för vare sig samhällets ekonomi, miljön eller människors hälsa och välbefinnande.

I projektet ”Future City Flow” ska DHI tillsammans med övriga deltagare utveckla ett informations- och beslutsstödsystem, som underlättar driftoptimering, prioritering och planering av kostnadseffektiva åtgärder och hållbara lösningar för hantering av stadens avloppsvatten. Verktyg utvecklas för effektiv uppföljning av utfall och kunskapsdelning inom och mellan kommuner. Målsättningen är att stödja den hållbara stadens förmåga att styra och kontrollera sina avloppsvattenflöden utan att översvämningar sker och utan att orenat avloppsvatten släpps ut i omgivningarna.

FCF samlar in realtidsdata, väderdata, GIS, flöden och tryck. En central del som har utvecklats inom projektet är nyckel-och värderingstal. Nyckeltalen beskriver på ett jämförbart sätt hur problemet med tillskottsvatten ser ut områdesvis, medan värderingstalen beskriver kostnads-/nyttoeffekten kopplad till dessa problem för olika typer av åtgärders placering och omfattning. En annan central del i lösningen är att visualisera talen och målgruppsanpassa dem. Initiala pilottester har prövat nyckel- och värderingstalens träffsäkerhet med mycket goda resultat i samband med realtidsstyrning och optimering.

Just nu finns demonstrationer av plattformen Future City Flow i Helsingborg, Göteborg, Oslo med omgivande kommuner, Trollhättan, Tauranga (Nya Zeeland) och Goldcoast (Australien).

För att sprida kunskap om både frågeställningarna och plattformens möjliga tillämpningar utvecklas också en On-boarding applikation som ska kunna användas i undervisning vid universitet och som hjälpmedel för att snabbt kunna lära sig Future City Flow som verktyg hos en VA-aktör.

Verktyget ska kunna användas av stadsplanerare, VA-planerare, driftansvariga m.fl. i sitt dagliga arbete med att fatta kostnadseffektiva beslut gällande åtgärder och investeringar.

Projektet genomförs idag med finansiellt stöd från Vinnova. Förutom DHI medverkar Göteborgs Stad, Gryaab, NSVA, VA Syd, Trollhättan Miljö och Energi, Veas (Norge), SMHI, Lunds universitet och Divine Robot. 

DHIs roll i detta projekt är att utveckla beslutsstödsystemet och dess tekniska plattform utifrån avancerade beräkningsmoduler.

Läs mer om projektet här.