Bergborrade håls grundvattennivåer jämfört med modelleringsresultat


Introduktion 
Grundvattenmodellering i kristallint berg är vanligt inom infrastrukturprojekt, gruvnäring, anläggning av bergtäkter och avfallslager under mark, exempelvis kärnavfallslagring. För modellkalibrering används oftast trycknivåer från öppna borrhål, men i numeriska modeller är dessa sällan beskrivna som just öppna och det blir därför svårt att direkt jämföra observationer och modellresultat. I tillståndsprocesser är det dessutom vanligt att modeller kritiseras för inte exakt överensstämma med observationer, och det finns alltså behov av bättre förståelse för vad dels tryckmätning i öppet borrhål representerar och dels vad en numerisk modell redovisar.
Förväntat projektutfall var förbättrad, tydligare metodik för numeriska prognosmodeller för borrhål och grundvattenförhållanden för vidare tillämpning i samband med bl.a. tillståndsprocesser.

DHIs roll 
DHI har fokuserat på numerisk modellering och fallstudier med modellverktyget MIKE SHE men har även deltagit i definitionen av de olika beräkningsfall som skall analyseras samt projektledning och avrapportering. En central del har varit att formulera hur modellresultat i form av trycknivåer i olika beräkningsceller skall översättas till motsvarande i öppet bergborrhål. 

Partners
Svensk Kärnbränslehantering AB, Chalmers tekniska högskola, Amphos 21, Bergab och Trafikverket.

Finansiär
Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo), Svensk Kärnbränslehantering AB, LKAB och Copperstone Resources.

Projekttid
Sep. 2021 – okt. 2023.

Kontaktperson
Lillemor Claesson Liljedahl

Tvärsektion som visar grundvattenflöde från höjdområde mot dalgång. Vid analys av grundvattenflöde i mäktiga, porösa formationer samt berg måste grundvattnets energipotential eller trycknivåer i djupled (Z) beaktas. Det principiella beteendet för flödesgeometrier i djupled visualiseras ofta med strömlinjer/strömrör i förhållande till ekvipotentiallinjer/ytor och randvillkor, vilket ger en idealiserad bild som bygger på följande antaganden:
  • Grundvattenmagasinet är homogent, vattenmättat och isotropt
  • Potentialfältet ändras ej över tid
  • Både geologiskt material och vatten är inkompressibelt
  • Flödet är laminärt
  • Darcy’s lag är giltig
  • Alla randvillkor är fullständigt kända.