24 Sep 2021

DHI utreder effekter av dammutrivning i Tyresån

Tyresö kommun har gett DHI i uppdrag att utreda hur vattennivåerna i Tyresån skulle påverkas av en dammutrivning vid utloppet av sjön Tyresö-Flaten.

Tyresåns vattensystem är Stockholmsområdets största sammanhängande system av sjöar och vattendrag, med ett avrinningsområde på 250 km2 och cirka 30 sjöar. Området är såväl tätt­bebyggt som präglat av kulturmiljö­lämningar, samtidigt som sjöar och vattendrag är klassade som riksintresse för friluftsliv och naturvård. Stora områden är skyddade som naturreservat och nationalpark.

För att skapa fria vandringsvägar för fisk och återskapa naturliga flöden i Tyresån, planerar Tyresö kommun att ersätta befintlig dammanläggning vid Nyfors vid utloppet av sjön Tyresö-Flaten med ett mer naturligt sjöutlopp. Se och hör mer på detta inlägg vid Sveriges Radio P4.

DHI:s uppdrag omfattar modellberäkningar och analyser av effekterna av en dammutrivning på nivåer och flöden, samt framtagning av förslag till nytt sjöutlopp. Vi har använt modellerings­verktyget MIKE HYDRO River för att simulera förhållandena före och efter dammutrivning.

Del av befintlig damm med utskov vid utloppet av sjön Tyresö-Flaten.