26 Feb 2021

DHI utreder erosionseffekter av nya, mer naturanpassade tappningsstrategier för Vänern!

Statens geotekniska institut (SGI) har gett DHI i uppdrag att modellera långsiktig, flödespåverkad erosion och skredrisk längs Göta älv till följd av klimatförändringar och krav på nya flödes- och tappningsstrategier.

Ca 700 000 människor får sitt dricksvatten från Göta älv och skred kan därför få katastrofala följder för vattenförsörjningen. Därtill kan bebyggelse och viktiga samhällsfunktioner påverkas. Fram till år 2100, tidsperioden för studien, kommer ca 25 procent av kartlagda områden att exponeras för högre risker om inga ras- och skredförebyggande åtgärder vidtas.

Uppdraget omfattar analys av tre olika strategier (nuvarande samt två naturanpassade) och resultaten kommer att identifiera den lämpligaste ur erosions- och stabilitetssynpunkt under perioden. I arbetet kommer DHI att använda sig av sitt mångsidiga och väl beprövade modelleringsverktyg MIKE 21 FM