31 Mar 2020

Nytt verktyg för analys av ekosystemtjänster

VEsta är verktyget som visar den sammanvägda påverkan på ekosystemtjänster vid en planerad åtgärd eller exploatering i eller nära vatten.

Nu är verktyget publicerat på Havs- och vattenmyndighetens hemsida! Ett Excel-verktyg med tillhörande manual, tillgängligt för alla som behöver analysera ekosystemtjänsters påverkan vid åtgärder eller exploatering. VEsta har tagits fram av DHI och EnviroPlanning på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, där EnviroPlanning har ansvarat för de terrestra och DHI för de akvatiska frågorna samt satt samman själva verktyget. 

Verktyget VEsta, Vatten Ekosystemtjänstanalys riktar sig till verksamhetsutövare, kommuner och allmänhet. Det bygger på ett antal frågor som besvaras av användaren. Resultatet är en snabb analys av hur ekosystemen påverkas, negativt eller positivt, av det som planeras att genomföras. 

Vill du veta mer? Kontakta Sofia Hjalmarsson