12 Sep 2018

Underlag för lokalt åtgärdsprogram för Flaten

DHI Sverige har tillsammans med SYNLAB och Naturcentrum tagit fram underlag till lokalt åtgärdsprogram för badsjön Flaten och dess tillrinningsområde i Stockholm.

Inom ramen för uppdraget uppdaterades statusklassningen för sjön. Ekologisk status är fortsatt god.

Näringsämnen har hög status men det finns vissa tecken på att internbelastningen ökar i sjön. Åtgärdernas syfte är därvid att minska belastningen av näringsämnen så att den generella ekologiska och kemiska statusen i vattenförekomsten inte försämras.

Då de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna har försämrats i Flaten är likaså syftet att förstärka de fysiska livsmiljöerna och processerna som är en förutsättning för god ekologisk status och för att upprätthålla livskraftiga bestånd av vattenlevande organismer.

Totalt beskrivs 10 åtgärder med olika fokus där näringsrening, biologisk mångfald, hydromorfologi, flödesutjämning, rekreation och naturinformation alla finns representerade.

Stockholms stad, SVOA och Tyresåns vattenvårdsförbund var mycket nöjda med genomfört arbete.

Rapporten finna att ladda ner från Tyresåns vattenvårdsförbund

http://www.tyresan.se

eller via Miljöbarometerns hemsida

http://miljobarometern.stockholm.se/vatten/sjoar/flaten/