09 Apr 2018

Nyanställning vattenförsörjning

Den 9/4 började Ida Eriksson arbeta på Stockholmskontoret där hon ska arbeta med urbana vattenfrågor. Ida är civilingenjör i Miljö- och Vattenteknik (UU) och har under utbildningen valt att rikta in sig mot VA och modellering av akvatiska ekosystem. Idas examensarbete var ett modelleringsprojekt som undersökte klimatförändringars påverkan på temperatur- och syrgasprofiler i insjöar. Ida kommer att tillhöra dricksvattengruppen men kommer att arbeta brett inom den urbana gruppen med frågor rörande både vattenförsörjning och spillvattenhantering.