27 Nov 2017

DHI och Metria kartlägger fysisk påverkan på den svenska kusten

När vi bygger infrastruktur som vindkraftverk, hamnar och pirar längs våra stränder eller muddrar och deponerar muddermassor, påverkar vi på olika sätt den fysiska livsmiljön vid kusten. När till exempel botten, strömmar och vågor förändras av verksamheter på ett negativt sätt för ekosystemen kallar vi det fysisk påverkan.  Det är inte alltid att vi har haft full förståelse för de negativa effekterna eller den ackumulerade påverkan dessa förändringar har på våra kustvatten och hur det leder försämrad förmåga att leverera viktiga ekosystemtjänster. Idag har vi flera miljökvalitetsmål och EU-direktiv att uppfylla. 

Det saknas en samlad bild av hur mycket av kustmiljöerna som är fysiskt påverkad. Mycket tyder på att de för ekosystemen viktiga grundområdena är de som är mest påverkade längs kusten. Genom att öka kunskapen var fysisk påverkan förekommer och införa ett gemensamt arbete kring hur den ska beskrivas och förstås, kan vi ta bättre hänsyn till dessa viktiga naturvärden och samtidigt bibehålla viktiga verksamheter. Vi kan också använda bästa tillgängliga teknik för att minska den negativa påverkan på miljön och använda de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att förbättra tillståndet.

Havs- och vattenmyndigheten har gett DHI Sverige AB tillsammans med Metria i uppdrag att kartlägga fysisk påverkan längs hela Sveriges kust. Detta kommer genomföras med den senaste tekniken, till exempel med satellitbilder och geografiska informationssystem. För att arbetet ska bli transparent och systematiskt kommer projektet ta fram flera nationella direktiv inom vattenförvaltningen, t.ex. hur man beskriver kustvattnens fysiska karaktär samt hur man ska beskriva fysisk påverkan. Projektet startade i februari 2017 och löper till slutet av 2018.