24 Mar 2017

DHI handleder exjobb inom marin energi

Karaktärisering av vågenergi-potential vid Islandsberg

Vindgenererade vågor är ofta väldigt energirika och kan innebära påverkan både på kustlinjen och kustnära konstruktioner. På kusten manifesteras påverkan genom erosion av lätteroderade material medan de tärande krafterna medför allmänt slitage och problem med förankring av konstruktioner i vattnet. En del av vågenergin kan potentiellt omvandlas till el. Teknik som är avsedd att verka nära havsvågor kan testas i fält för att kontrollera motståndskraft vid hårda våg- och vindförhållanden, påverkan på omgivningen m.m. Utanför Islandsberg, Lysekils kommun, ligger en test-site där en forskningsgrupp vid Uppsala Universitet, the Swedish Centre for Electric Energy Conversion, testat vågkraftverk sedan 2006.

Projektet "Karaktärisering av vågenergi-potential vid Islandsberg" ska beskriva de lokala vågförhållandena utöver de vågmätningar som gjorts pa platsen. Projektet är ett examensarbete inom masterprogrammet Fysisk oceanografi vid Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs Universitet.

En modell utvecklad av DHI kommer användas för att beskriva de lokala vågförhållandena, med hjälp av vind- och vattenståndsfält samt inkommande vågor från Nordsjön. Den lokala modellen kalibreras mot vågmätningar gjorda av vågkraftsprojektet vid Uppsala Universitet.

Modellen ska ge mer kunskap inom frågor som:

  • Vilka vågförhållanden kan förväntas vid test-siten?
  • Vad kan vi lära oss om vågförhållanden i omgivningarna nära test-siten?
  • Hur påverkas vågenergi-transporten mot land av teknik som tar energi från vågfältet?

Modellen skapar dessutom framtida möjligheter att studera lokala vågförhållanden på andra platser längs västkusten.