18 Feb 2015

Nytt examensarbete inom osäkerhetsanalys

DHI har under 2014 initierat och handlett ett examensarbete om osäkerhetsanalys vid översvämningskartering av vattendrag.

Examensarbetet har utförts av Elin Björkman, Miljö- och Vattenteknik, Uppsala universitet. Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap (MSB) har medverkat i referensgruppen. Metodiken har tillämpats i en fallstudie på Kungsbackaån.