18 Feb 2015

DHI bidrar till vägledningar för skyfallsanalyser och översvämningskartering


DHI har på uppdrag av MSB tagit fram två rapporter vilka ur olika avseenden behandlar skyfall i urban miljö.

Den första rapporten är en kunskaps-/forskningsöversikt över hur översvämningar i urbana områden, förorsakade av extrem nederbörd, kan förutsägas och hanteras och hur dess konsekvenser eventuellt kan lindras på kort och/eller lång sikt. 

I den andra rapporten har tillgängliga metoder för kartläggning av skyfalls konsekvenser identifierats och värderats. Utifrån värderingen och ett antal känslighetsanalyser har en metodik för kartläggning på kommunal nivå tagits fram och tillämpats på två utvalda tätorter.

Kunskapsöversikt

Metodbeskrivning

MSB har med stöd av DHI tagit fram en vägledning för översvämningskartering av vattendrag. Vägledningen tar upp viktiga begrepp och beskriver vilken indata som behövs för att genomföra översvämningskarteringar av vattendrag. Vägledningen är tänkt att vara en hjälp för kommuner vid planering och upphandling av översvämningskarteringar.

https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Ny-vagledning-for-oversvamningskartering-av-vattendrag/