07 Feb 2014

DHI tar fram SVU-rapport om förutsättningarna för ett nationellt insamlingssystem för högupplösta regndata

DHI och Claes Hernebring har tillsammans med SMHI i ett SVU-finansierat projekt undersökt förutsättningar för ett nationellt, samlat insamlingssystem för högupplösta regndata genom att ett testsystem drivits under 3 månader.

DHI och Claes Hernebring har tillsammans med SMHI i ett SVU-finansierat projekt undersökt förutsättningar för ett nationellt, samlat insamlingssystem för högupplösta regndata genom att ett testsystem drivits under 3 månader. Nedan följer en sammanfattning av rapporten. Rapporten i sin helhet når du via följande lank:

http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=C_DHI2014_13-117.pdf


Sammanfattning:
 Under hösten 2013 har DHI och SMHI gemensamt utformat och testat förutsättningarna för ett system för högupplösta regndata, huvudsakligen av kommunalt ursprung genom att i liten skala gå igenom nödvändiga moment för ett sådant system.

Data från fem stationer, tre i Göteborg och två i Jönköping, har använts under testskedet. Testen har gått ut på att utforma rutiner för följande moment:
1. Insamling av rådata till ett ”data-nav” (under testskedet hos DHI)
2. Konvertering till dataformat anpassat för SMHIs insamlingssystem Nemo
3. Inrapportering till SMHIs insamlingssystem Nemo
4. Datautdrag från realtidslagringssystemet MORA
5. Konvertering tillbaka till ursprungligt rådataformat för kvalitetskontroller

Generella rutiner för de tre första punkterna har utvecklats. Dessa går att ”skala upp” till att hantera data från ett valfritt antal stationer. Likaså, är de inte bundna till att befinna sig hos DHI, utan ett antal ”satellit-datanav” skulle kunna definieras. Inrapporteringen har under testskedet skett en gång per dygn via mail.

Teststationerna hade valts ut för att de representerar något olika typer av högupplösta regndata, samt med olika ”tideräkning” (UTC-tid eller svensk sommar/vintertid):

  • Vippningshändelser (0.2 mm), registrerade med sekundnoggrannhet. Uppdateringstidpunkt indikerad i datafilen, UTC-tid.
  • Vippningshändelser (0.2 mm), ackumulerade på minutbasis. Uppdateringstidpunkt indikerad i datafilen, svensk sommar/vintertid.
  • Vippningshändelser (0.2 mm), registrerade med sekundnoggrannhet. Utan uppdateringstidpunkt indikerad i datafilen, svensk sommar/vintertid.
  • Samplad kontinuerlig signal (upplösning 0.1 mm – Geonor) – 10-minutersvärden. Uppdateringstidpunkt indikerad i datafilen, svensk sommar/vintertid.

Returinformation (punkt 4-5) har begärts vid ett fåtal tillfällen avseende större datamängder med syftet att kontrollera att ursprungsdata har förvanskats i så liten utsträckning som möjligt. Moment 4, datautdraget, fick under detta skede utförs manuellt hos SMHI. I ett framtida fullskalesystem är tanken att detta ska kunna ske automatiskt via en web-service.

Det visade sig att data gick att återskapa med minimal förvanskning. I rapporten redovisas olika metoder för kontroller i detta avseende.

Tanken var också att utföra enklare smakprov på ”förädling” av data, då inklusive data från någon/några av SMHI:s egna stationer så ”högupplösta” som möjligt, men det föll på att det inte gick att få ut data, bl.a. beroende på driftproblem vid SMHIs Göteborgsstation.