30 Jan 2013

DHI tar fram SVU-rapport

Claes Hernebring (DHI), Bengt Dahlström (Ombros) och Erik Kjellström (SMHI) har på uppdrag av SVU (Svenskt vatten och utveckling) skrivit rapporten "Regnintensitet i Europa med fokus på Sverige – ett klimatförändringsperspektiv"  Huvudsyftet med

Claes Hernebring (DHI), Bengt Dahlström (Ombros) och Erik Kjellström (SMHI) har på uppdrag av SVU (Svenskt vatten och utveckling) skrivit rapporten "Regnintensitet i Europa med fokus på Sverige – ett klimatförändringsperspektiv" 

Huvudsyftet med projektet var att se om en kombination av regnstatistik från olika orter i Europa och scenariodata från klimatmodeller kan säga oss något om den framtida förekomsten av häftiga regn i Sverige. Ett matematiskt samband togs fram, där förenklat sommarmedeltemperatur och sommarnederbörd ingick som variabler. Denna formel tillämpad på ett klimatscenario gav för Sverige som resultat att den dimensionerande regnintensiteten (10-årsregnet) ökar i stora områden med omkring 10 % för varaktigheterna 10 min, 1 h och 1 dygn.

Klimatsignaler (förändringar inom klimatscenariodata mellan en kontrollperiod och framtiden) togs fram för 5 utvalda svenska orter baserat på sammanlagt 11 olika klimatscenarier. Resultaten kan grovt sammanfattas med att säsongstemperaturen fram till slutet av seklet ökar mest vintertid (3–5 °C), minst under sommaren (2.5–3 °C ). Intensiteten hos häftiga regn sommartid förutspås generellt öka med 10–15 %, men spridningen mellan olika scenarier är mycket stor (från oförändrad intensitet upp till en ökning med mer än 40 %).

I rapporten redovisas också några tillämpningar av urbanhydrologisk karaktär och framskrivningar betr. tillskottsvattenmängder i avloppssystem, tillrinning till avloppsverk och bräddningar. Klimateffekten på avloppvattnets temperatur beskrivs också, vilken till skillnad från övriga faktorer generellt går i gynnsam riktning och kan vara av betydelse för planering av framtida processlösningar.