10 Oct 2012

Modellering av strömmar i Göteborgs inseglingsområde

DHI har på uppdrag av Göteborgs Hamn AB beräknat strömmar i Göteborgs inseglingsområde med modellverktyget MIKE 3 FM.

DHI har på uppdrag av Göteborgs Hamn AB beräknat strömmar i Göteborgs inseglingsområde med modellverktyget MIKE 3 FM. Syftet med modelleringen har varit att ta fram detaljerad ströminformation för en blåsig period, som underlag för fartygssimulering av VLCC.

DHI har byggt upp en tredimensionell dynamisk strömningsmodell för hela Göteborgs inseglingsområde.  Modellen beräknar det tredimensionella strömningsmönstret, vattennivå, samt temperatur- och saltskiktning i området med ett tidssteg av drygt en sekund för hela september månad 2011. Modellen drivs av regionala meteorologiska och hydrografiska modeller samt av sötvattentillrinningen i Göta älv.

Ströminformationen från modellen har bearbetats utifrån fartygstyp och djupgående och levererats som georefererade datafiler som direkt kan användas till fartygssimulering.

 
Ström i ytan i en mindre del av modellen vid avtagande västlig vind efter storm (röd färg = strömhastighet > 0,8 m/s; blå färg = strömhastighet <0,3 m/s).