10 Jun 2011

Försäkra dig om att du badar i rent vatten!

Enligt EU:s badvattendirektiv skall alla kommuner senast den 1:a juni 2012 göra badvattenprognoser om det är risk för dålig badvattenkvalitet.

Enligt EU:s badvattendirektiv skall alla kommuner senast den 1:a juni 2012 göra badvattenprognoser om det är risk för dålig badvattenkvalitet. DHI's modeller har under ett flertal år använts för att prognostisera badvattenkvaliteten längs stränder i Sverige och Danmark. I England och Polen pågår nu utveckling av liknande tjänster.  

Prognosmodellerna varnar  för när koncentrationen av fekala indikatorbakterier överskrider gränsvärdena för bad, enligt EU:s badvattendirektiv, och meddelar hur länge bakterierna förväntas utgöra en hälsorisk. Prognosen är baserad på modellering av transport och nedbrytning av de fekala indikatorbakterierna E. coli och intestinala enterokocker. Modelleringen tar hänsyn till de rådande vatten- och väderförhållanden samt prognoser för desamma.

Källor till bakterier som beskrivs i modellen är utsläpp från avloppsreningsverk, bräddning av orenat avloppsvatten, avrinning från dagvattenytor och flöde från vattendrag. När det sker utsläpp från dessa källor till havet beräknar modellerna transport och nedbrytningen av bakterierna i havet och varnar för om vattenkvaliteten på en strand är dålig, och när det är säkert att bada igen.

Badvattenkvaliteten kan med detta system kontrolleras hemifrån. Klicka
här för att komma till prognosmodellen för Hallandskusten! Om man önskar få badvattenprognoser på Iphone eller Android installeras applikationen ”badvatten”.

Modellen som används för prognostiseringen kan också användas av myndigheter eller företag för optimering vid förbättrings- eller nyinvesteringar. Frågor som kan besvaras är ”var är det bäst att anlägga utlopp från avloppsreningsverk eller dagvattensystem ur ett badvattenkvalitetsperspektiv?” eller ”var kommer föroreningarna vid vår badplats från?”