02 Sep 2010

DHI inbjuder till seminarie kring översvämningsplanering

Allt oftare drabbas vi av extrema regn med översvämningar som följd och orsakerna till detta diskuteras.

Allt oftare drabbas vi av extrema regn med översvämningar som följd och orsakerna till detta diskuteras. Är det naturliga variationer, klimatförändringar, eller bara en känsla? Konsekvenserna för de människor som drabbas är dock mycket påtagliga och jordnära. De kraftiga skyfall som orsakat stora översvämningar i Pakistan drar förstås detta till sin spets. Men även i Sverige finns det exempel, om än med lindrigare konsekvenser. År 2009 implementerades EU:s Översvämningsdirektiv i svensk lagstiftning. Syftet med direktivet är att minska riskerna för översvämningsskador. Vad innebär det mer konkret för kommunerna? Vilka hjälpmedel finns att tillgå?

DHI Sverige AB inbjuder kommuner (VA, Plan och Räddningstjänst) till ett seminarium för planering kring översvämningar. DHI har lång erfarenhet av arbete kring översvämnings¬problematik både för naturmark och tätort, i vattendrag och dagvattenledningsnät. Var finns de största riskerna för översvämningar? Vilka åtgärder krävs för att minska riskerna? Detta är exempel på frågor där datormodeller kan vara till stor hjälp. Med modeller kan man även få tidig förvarning och prognoser av höga flöden och nivåer. Med hjälp av DHI:s modellverktyg och kompetens kring översvämningsfrågor kan ni vara förberedda! Vi berättar och ger vår erfarenhet från ett flertal praktiska tillämpningar. Seminariet äger rum på Teleborgs Slott i Växjö den 30 september samt på Grand Hotel i Lund den 7 oktober.

PROGRAM

11:00 – 11:10 Inledning

11:10 – 11:35 Vad innebär översvämningsdirektivet för kommunerna?

11:35 – 12:00 Nationella höjdmodellen – nya möjligheter!

12:00 – 13:00 LUNCH

13:00 – 13:25 Klimatförändringar/anpassning

13:25 – 15:00 Exempel från praktiska tillämpningar

  • Varningssystem för översvämningar
  • Kartering och åtgärder vid stadsplanering
  • Risk & sårbarhetsanalys
  • Dagvattenplanering för extrema regn – Plan B
  • Kombination av naturmarksavrinning och dagvattenavrinning

15:00 – 16:00 Kaffe och avslutande diskussion

PLATS

Seminariet äger rum på Teleborgs Slott i Växjö samt Grand Hotel i Lund.

ANMÄLAN

Deltagaravgiften är 495 kr/deltagare + moms. Lunch och kaffe ingår. Anmäl dig senast den 23:e september för Växjö och senast den 30:e september för Lund. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet deltagare. Observera att anmälan är bindande. Vid för få anmälningar förbehåller vi oss rätten att ställa in seminariet.

Anmäl dig här eller skicka anmälan (pdf) till DHI Sverige AB, Box 3287, 350 53 Växjö eller via fax till 0470-752761.

VÄGBESKRIVNING

Till Växjö tar man sig med bil eller tåg. Teleborgs slott är beläget i södra delen av Växjö, adress Slottsallén. Från tågstationen tar man sig enklast till slottet med taxi. Avståndet från centrum och centralstation är ca 4 km.

Grand Hotel ligger i centrala Lund, adress Bantorget 1. Från tågstationen är det 200 m promenad.

FRÅGOR

Kontakta Stefan Ahlman, 0470-752768.