22 Sep 2009

Säkra dricksvattenförsörjningen genom förebyggande riskbaserad rådgivning

Säkra dricksvattenförsörjningen genom förebyggande riskbaserad rådgivning Bakgrund HACCPHACCP står för ”Hazard Analysis of Critical Control Points” och innebär ett förebyggande riskbaserat arbete för säkra livsmedel.

Säkra dricksvattenförsörjningen genom förebyggande riskbaserad rådgivning

Bakgrund HACCP
HACCP står för ”Hazard Analysis of Critical Control Points” och innebär ett förebyggande riskbaserat arbete för säkra livsmedel.

Livsmedelverket och de lokala tillsynsmyndigheterna ökar nu trycket för att egenkontroll hos vattenverk ska utformas enligt HACCP. Kommunala vattenförsörjningar skall registreras vilket kräver ett godkännande både av anläggningen och av egenkontrollprogrammet.

Arbetssättet
I en HACCP-analys ska alla punkter i vattenförsörjningskedjan identifieras som kan förorsaka en hälsomässig fara (faroanalys). Det ska värderas om hur orsaken till en fara kan upptäckas och åtgärdas, och i så fall utgöra en ”kritisk styrpunkt” i systemet. Målsättningen är att så långt som det är rimligt upptäcka störningar innan vattnet har nått konsumenten.

Svenskt Vattens handbok
Svenskt Vatten har tagit fram en handbok för arbetet och tillsammans med Livsmedelsverket arrangerat seminarier om egenkontrollprogram med HACCP. Man betonar vikten av att personer inom organisationen är delaktiga i arbetet för att detta ska bli väl förankrat och genomsyra verksamheten. Svenskt Vattens metodförslag lämnar många öppningar till tolkning, som påverkar både HACCP-planens värde för att öka vattenförörjningens säkerhet, men också kommunens arbete.

DHIs HACCP rådgivning
En bra HACCP-plan kan bli ett användbart verktyg för att få med viktiga säkerhetsaspekter i planeringen och driften av vattenförsörjningen, utan en större merbelastning i det vardagliga arbetet.

Vi på DHI erbjuder våra tjänster för att kunna bistå huvudmän för vattenförsörjning i arbetet. Vår roll är som katalysator i en process där personal från vattenverket och ledningsnätet tillsammans med VA-ansvariga samverkar för att hitta kritiska styrpunkter i vattenförsörjningen. Vi utnyttjar vår erfarenhet från vattentäkter, vattenverk och distributionssystem. Vi har också expertkompetens om mikrobiologiska barriärer och risker i vattenförsörjningen.

Exempel:
I genomförda projekt har vi assisterat kommunen med att identifiera svaga punkter i deras vattenförsörjning, och med att prioritera åtgärder. Exempel på kritiska styrpunkter med de högsta risktalen i en kommun kan vara:

  • Saknad on-line övervakning av berednings- och desinfektionsprocesser
  • Otillräckliga mikrobiologiska barriärer hos ytvattenverk
  • Första filtrat från snabbfilter går ut på ledningsnätet
  • Saknad on-line övervakning av trycket i stumt ledningsnät. Trycklöst nät blir inte uppmärksammat innan konsumenterna klagar.

I många fall kan förbättringar uppnås med enkla förändringar utan större investeringar.