28 Aug 2012

Most Chľaba, most Pastovce, hydraulické preverenie

Hydrodynamická štúdia vzdutia hladiny po výstavbe mostného telesa Pastovce sú malá obec na juhu SR. Premostenie rieky Ipeľ by podstatne uľahčilo dopravnú infraštruktúru medzi SR a Maďarskom.

Hydrodynamická štúdia vzdutia hladiny po výstavbe mostného telesa

Pastovce sú malá obec na juhu SR. Premostenie rieky Ipeľ by podstatne uľahčilo dopravnú infraštruktúru medzi SR a Maďarskom. Výstavba mostného telesa v inundačnom území Ipľa nesmie ovplyvniť výšku hladiny vody pri Q100, aby nedošlo k preliatiu ochrannej hrádze a zaplaveniu obce.
Klient
UVATERV Zrt.
Úloha
Vplyv navrhovaného mosta na priebeh nadmorskej výšky hladiny v inundačnom území Ipľa
Zistiť rozdelenie prúdenia vody
Zistiť prietokové pomery v inundačnom území
Riešenie
2D hydraulické modelovanie a návrh mosta
Výsledok
Zvýšenie hladiny vody vplyvom navrhovaných mostných konštrukcií o max. 0.2 m
Zmena prietokových pomerov v koryte a inundácii

DHI SLOVAKIA, s.r.o. namodelovala scenáre priebehu povodne pri Q100 = 670 m3.s-1 pre súčasný stav bez mosta a pre navrhovaný stav. V navrhovanom stave sa uvažuje s mostom cez rieku Ipeľ, deviatimi priepustmi a jedným mostom v inundačnom u zemí . Predmetom posúdenia bolo zistiť vplyv navrhovaných konštrukcií na priebeh nadmorskej výšky hladiny vody v inundačnom u zemí Ipľa.

 

Bathymetria územia pri navrhovanom scenári s mostom a priepustmi

Tvorba 2D modelu
Na riešenie problému bol použitý MIKE 21 FM. Ide o komplexný simulačný prostriedok pre dvojrozmerné modelovanie prúdenia s voľnou hladinou. Je založený na riešení dvojrozmerných RANS (Reynolds averaged Navier-Stokes) rovníc, integrovaných po hĺbke.
Pri zostavovaní modelu bola vytvorená výpočtová sieť tvorená trojuholníkovými a štvoruholníkovými prvkami, ktorá pokrýva modelované územie v plnom rozsahu. Sieť dostatočne vystihuje ako pôdorysné usporiadanie konštrukcií , tak aj terénne hraný, líniové stavby, brehy koryta , cesty, a neprelivné prekážky.

Modelovanie súčasného stavu
Pri súčasnom stave terénu bol namodelovaný priebeh povodne Q100 s ustáleným prietokom 670 m3.s-1. Dolná okrajová podmienka v modeli bola stanovená na kóte 0.5 m pod korunou hrádze . Vmieste navrhovaného mosta bola vypočítaná nadmorská výška hladiny vody, hĺbka vody a rýchlosť prúdenia vody. Nadmorská výška hladiny v mieste navrhovaného mosta je 114.75 m n. m v koryte Ipľa a 114.73 m n. m. v inundácii. Rýchlosti prúdenia vody v mieste navrhovaného mosta dosahujú v koryte 0.9 m.s-1, v inundácii sa rýchlosti prúdenia pohybujú v rozmedzí 0.5 m.s-1 až 1.1 m.s-1.

Modelovanie navrhovaného stavu
Navrhovaný stav bol modelovaný na základe projektovej dokumentácie dodanej objednávateľom. Pri modelovaní tejto alternatívy bola ručne editovaná bathymetria modelu, aby sme čo najvernejšie a v čo najpresnejšom rozsahu zachytili mostné piliere aj navrhované priepusty v cestnom telese. Navrhnutých bolo 9 priepustov. Rúrové priepusty boli v modely schematizované ako otvory v násype cestného telesa tak, aby otvor v nasype mal rovnakú alebo veľmi podobnú prietočnú plochu ako ma projektovaný rúrový priepust.

Detail výpočtovej siete so zadanými modelovanými objektmi

Nadmorská výška hladiny v mieste navrhovaných mostov je 114.70 až 114.80 m n. m. v koryte Ipľa . Rýchlosť prúdenia vody v mieste navrhovaného mosta dosahuje v koryte 1.7 m.s-1, v inundácii sa rýchlosti prúdenia pohybujú v rozmedzí 0.05 m.s-1 až 2.8 m.s-1.
Z namodelovaný ch scenárov pre súčasný aj navrhovaný stav bola tiež vytvorená rozdielová mapa hladín nadmorskej výšky, ktorá znázorňuje stav vzdutia hladiny vplyvom navrhovanej stavby. V koryte Ipľa a okolo hrádze dochádza k maximálnemu vzdutiu a stúpnutiu hladiny vody o 0.18 m. V mieste priepustov je vzdutie tesne nad 0.25 m a maximálne vzdutie je 0.28 m.

Rozdielová mapa vytvorená z namodelovaných scenárov pre súčasný a navrhovaný stav.

Prietokové pomery
V rámci posúdenia vplyvu navrhovaného objektu na výšku hladiny vody v oblasti nad mostom, bolo vypočítané prietočné množstvo v oblasti navrhovaného mosta na toku Ipeľ a mosta resp. priepustov v inundačnom u zemí .
Pri modelovaní súčasného stavu prechádzal korytom prietok cca 215 m3.s-1 (32%) a v inundácii cca 455 m3.s-1 (68%).
Pri navrhovanom stave s mostom, priepustmi a cestným telesom prechádza korytom Ipľa cca 444 m3.s-1 (66%), novým mostom v inundácii na maďarskej strane cca 186 m3.s-1 (28%) a priepustmi cca 40 m3.s-1 (6%).

Nadmorská výška hladiny pri navrhovanom stave - znázornenie rýchlostných vektorov prúdenia

Hladina vody sa vplyvom navrhovaných mostných konštrukcií zvýši v priemere o 0.2 m. Zvýšenie hladiny pri pravobrežnej ochrannej hrádzi dosahuje hodnotu do 0.2 m. Výška hladiny v oblasti navrhovaných mostov sa pohybuje v intervale 114.70 až 114.80 m n. m.

Znázornenie rýchlostí prúdenia pri súčasnom a pri navrhovanom stave.