04 Jul 2019

Spotkania konsultacyjno-informacyjne w zlewni Pilicy

Pylica_I

W dniach 27-28 czerwca odbyły się dwa pierwsze spotkania konsultacyjno-informacyjne w ramach realizowanego na zlecenie Państwowego Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie projektu pn. „Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Pilicy w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej w Regionie Wodnym Środkowej Wisły”. Mieliśmy przyjemność gościć w starostwach powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim i Włoszczowie. W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele administracji samorządowej (gmin, starostw i urzędów marszałkowskich), Lasów Państwowych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego i inni zainteresowani poziomem retencji i występującymi problemami „wodnymi” w zlewni rzeki Pilicy. Wody Polskie reprezentowane były przez zespół osób z Wydziału Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą (RZGW Warszawa).

Przedstawicielki Wykonawcy: DHI Polska (Urszula Sadowska) i Pectore-Eco (Katarzyna Banaszak) zreferowały w kolejnych prezentacjach dotychczasowy postęp prac nad realizacją projektu, jego główne założenia, wyniki inwentaryzacji danych i charakterystykę zlewni wraz z kluczowymi problemami zidentyfikowanymi w ramach analizy dostępnych danych i istniejących dokumentów planistycznych, wyniki prac nad opracowaniem modelu hydrologicznego (w tym modelu hydraulicznego sieci rzecznej w zlewni) oraz opracowany dotychczas katalog działań, służących zwiększeniu retencji, ochronie przeciwpowodziowej i przeciwdziałaniu skutkom suszy.

W spotkaniach kluczowa była wymiana informacji z przedstawicielami przede wszystkim władz samorządowych i Lasów Państwowych (nadleśnictwa, regionalne dyrekcje LP), pod kątem zrealizowanych dotychczas działań (istniejącej infrastruktury) i planowanych, tak aby w analizach wariantów planistycznych i budowie ostatecznej wersji programu działań ująć wszystkie inwestycje, odpowiadające na problematykę retencyjności w zlewni.

W przeprowadzonych dyskusjach w obu lokalizacjach poruszono problematykę finansowania inwestycji.  Przygotowywany w ramach projektu program działań, jak i każdy z opracowywanych dokumentów planistycznych, nie zapewnia finansowania działań. Jednak działania ujęte w niniejszym projekcie, jak i przeprowadzone analizy wpisują się w problematykę zagrożenia powodzią, suszą czy niedostatecznej retencji w kraju. Zatem proponowane działania będą mogły zostać ujęte w kolejnych strategicznych dokumentach planistycznych – planach zarządzania ryzykiem powodziowym, planach przeciwdziałania skutkom suszy czy planach gospodarowania wodami. Warto w tym miejscu także dodać, iż retencja jest w ostatnich miesiącach tematem pogłębionych dyskusji na szczeblach rządowych i resortowych, czego wynikiem są założenia do Programu Rozwoju Retencji, który ma zostać przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (resort gospodarki wodnej). Złożony został do prac legislacyjnych Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia założeń do programu rozwoju retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030​, szczegóły dostępne są na stronie MGMiŻŚ: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/konsultacje-publiczne-projektu-uchwaly-rady-ministrow-w-sprawie-przyjecia-zalozen-do-programu-rozwoju-retencji-na-lata-2021-2027-z-perspektywa-do-roku-2030. Warto śledzić postępy prac na każdym z wymienionych wyżej dokumentów, gdyż każdy z dokumentów będzie podlegał konsultacjom społecznym, zatem każdy głos zostanie w toku prac planistycznych wysłuchany.

Dziękujemy wszystkim za aktywny udział i już teraz zapraszamy do udziału w kolejnej turze spotkań konsultacyjno-informacyjnych, które zostaną przeprowadzone we wrześniu, już z ujęciem wyników analiz retencyjności i analizowanych wariantów planistycznych. O szczegółach zaangażowane strony będą informowane na bieżąco.

Więcej o projekcie mogą Państwo przeczytać: https://worldwide.dhigroup.com/presences/emea/poland/news/2018/analiza-retencyjno%C5%9Bci-dla-zlewni-rzeki-pilicy.

Pylica_II