31 Jan 2019

Model Hydrauliczny sieci wodociągowej dla Krakowa

            Z przyjemnością informujemy, że firma DHI Polska na zlecenie MPWiK SA w Krakowie, przystępuje do realizacji modelu hydraulicznego dla jednej z największych sieci dystrybucji wody w Polsce.

Model powstanie w oprogramowaniu MIKE URBAN firmy DHI. Wodociągi Krakowskie są obecnie w posiadaniu kilku licencji na powyższe oprogramowanie, umożliwiających budowę oraz przeprowadzanie symulacji różnych scenariuszy zdarzeń dla sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, a także licencji MIKE FLOOD, która pozwala na przeprowadzanie analiz dotyczących m.in. powodzi miejskich.

Aby zadbać o to, by model jak najwierniej odzwierciedlał rzeczywisty stan, firma DHI dokona również kalibracji powyższego modelu w oparciu o tzw. kampanię pomiarową, czyli prace terenowe mające na celu wykonanie szeregu pomiarów istotnych z punktu widzenia hydrauliki dla poprawnego funkcjonowania takiego modelu.

Kampania pomiarowa obejmować będzie pomiar ciśnienia i przepływu w sieci wodociągowej oraz testy hydrantowe. Do tego celu wykorzystane zostaną przenośne urządzenia pomiarowe.

Model obejmował będzie cały system wodociągowy miasta Krakowa wliczając wszystkie obiekty (Zakłady Uzdatniania Wody, pompownie, hydrofornie, zbiorniki, zasuwy, zasuwy strefowe, hydranty itp.).

Gotowy model obejmował będzie co najmniej 1800 km sieci wodociągowej!


AKTUALNOŚCI