07 May 2019

DHI weźmie udział w kolejnym projekcie ochrony przeciwpowodziowej w Zlewni Małej i Górnej Wisły

Pod koniec kwietnia Joint Venture w składzie: Sweco Consulting sp. z o.o. – lider, DHI Polska Sp. z o.o – partner, podpisało umowę z Biurem Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (BKPOPDOW), na pełnienie usług konsultingowych dotyczących: „Koncepcji wdrożenia Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) w zlewni Górnej Wisły pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa”, realizowanej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (POPDOW). Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły współfinansowany jest przez Bank Światowy. Wybór konsultanta realizowany był w oparciu o procedurę Banku: QCBS (Quality and Cost Based Selection), w ramach której jakość (oferta techniczna) stanowiła 80% wagi punktowej, a koszty (oferta finansowa) 20% wagi punktowej. Warto nadmienić, że oferta techniczna JV Sweco – DHI otrzymała niemal maksymalną, możliwą do zdobycia, ilość punktów, znacznie większą niż pozostałe, złożone oferty.

Minimalizowanie ryzyka powodziowego oraz ciągła poprawa bezpieczeństwa powodziowego stanowią jeden z ważniejszych elementów w gospodarowaniu wodami. Szczególnie problem ten jest odczuwalny w południowych częściach naszego kraju, charakteryzujących się często pojawiającymi się szybkimi powodziami (tzw. flash floods), niosącymi niejednokrotnie wysokie straty ekonomiczne i gospodarcze.

DHI Polska od lat bierze udział w projektach dotyczących ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnych Górnej Wisły i Małej Wisły. Braliśmy udział w opracowaniu kilku Analiz Programów Inwestycyjnych (Nida, Czarna Staszowska, Biała, Szreniawa) w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, wykonywaliśmy analizy hydrauliczne w ramach programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW w Krakowie i co najważniejsze, wzięliśmy udział w projekcie pn. „Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych”, w którym odpowiedzialni byliśmy między innymi za regiony wodnej Małej i Górnej Wisły.

Celem tego nowego Projektu jest opracowanie Koncepcji wdrożenia PZRP w zlewni Górnej Wisły pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa wraz z niezbędnymi analizami, których efektem będzie wybór optymalnych rozwiązań zabezpieczenia przed powodzią i zapewnienie przygotowania w przyszłości dokumentacji niezbędnych do pozyskania środków finansowych (z BŚ, UE) na realizację działań inwestycyjnych rekomendowanych w Koncepcji. Obszar opracowania obejmuje część dorzecza Górnej Wisły – obszar Małej Wisły i część obszaru Górnej Wisły – od ujścia Przemszy do przekroju Wisły poniżej ujścia do niej rzeki Serafy (odcinek zamknięty przekrojem wodowskazowym Sierosławice).

Wierzymy, iż zdobyte dotychczas doświadczenie w podobnych analizach, także na analizowanym obszarze, pozwoli jak najlepiej zrealizować założenia Projektu i przygotować solidny program działań do wdrożenia w kolejnej perspektywie finansowej.

Wartość podpisanej przez Sweco i DHI umowy to ponad 11,9 mln PLN, a jej realizacja ma potrwać 24 miesiące.