13 Aug 2018

Gospodarowanie Wodami Opadowymi dla Miasta Toruń

Gospodarowanie_Wodami_Opadowymi_Torun

W kwietniu 2018 r. firma DHI Polska przystąpiła do realizacji Programu Gospodarowania Wodami Opadowymi dla Miasta Torunia. Zamawiającym usługę są Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o.

W ramach projektu przeanalizowany zostanie cały układ odwodnieniowy miasta, składający się zarówno z kolektorów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, jak i cieków otwartych.  Całkowita długość sieci do przeanalizowania to prawie 500 km.

W zakres prac wchodzą m.in.

  • inwentaryzacja geodezyjna układu kanalizacji oraz cieków odwadniających,
  • zdefiniowanie warunków hydrogeologicznych w poszczególnych rejonach miasta,
  • 8-tygodniowa kampania pomiarowa w zakresie przepływów w kanalizacji oraz opadów,
  • określenie charakterystyki opadów ,
  • modelowanie hydrauliczne kanalizacji z wykorzystaniem technologii 1D+2D, 
  • kalibracja modelu hydrodynamicznego,
  • opracowanie planu monitoringu sieci kanalizacyjnej, 
  • analiza MPZP pod kątem zagospodarowania wód opadowych,
  • koncepcja poprawy systemu odwodnienia,
  • analiza możliwości finansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych.

Koniec prac planowany jest na styczeń 2019 r.