05 Apr 2024

Vydání Příručky Monitoring v městském odvodnění Část II. – Měření úrovně hladiny a průtoku

Rádi bychom vás informovali o vydání příručky Monitoring v městském odvodnění Část II. – Měření úrovně hladiny a průtoku, kterou vydala asociace SOVAK ČR ve spolupráci s komisí metrologie SOVAK ČR.

Příručka se soustředí na měření úrovně hladin a průtoků, které se v oboru městského odvodnění často provádějí. V současné době jsou informace týkající se tohoto tématu dostupné v řadě dílčích materiálů. Cílem této příručky je shrnout a utřídit dostupné informace, přispět ke zvýšení kvality měření, a tak posunout úroveň znalostí v odboru. Z hlediska aplikací se příručka zabývá zejména měřením ve stokových sítích a na čistírnách odpadních vod. Většina uvedených postupů a principů může být použita i pro měření na drobných vodních tocích, kde je nutno přihlédnout k místním podmínkám.

Příručka se nezabývá měřením parametrů kalů, hydrosměsí a jiných technických kapalin. Stejně tak se příručka nezabývá měřením průtoku vzduchu. Příručka byla původně určena především pro pracovníky provozovatele kanalizací, ale informace mohou využít také projektanti, studenti nebo specialisté v oboru jako jsou úřední měřiči nebo distributoři a výrobci měřicí techniky.

Příručka je rozdělena do jednotlivých kapitol s následujícím zaměřením:

Úvodní část (kapitola 1) - shrnuje historii měření úrovně hladiny a průtoku, definuje základní pojmy a význam měření předmětných parametrů proudu pro městské odvodnění. Důležitou součástí kapitoly je i oblast metrologie.

Druhá část (kapitola 2) - představuje přehled metod používaných pro měření hladiny a průtoku, kde jsou popsány jednotlivé principy používané především v městském odvodnění. V příručka je zaměřena na měření průtoku v profilech s volnou hladinou, a hlavní důraz je věnován metodám založeným na přechodu proudění (měření pomocí měrné žlaby a přelivy) a tzv. kontinuitním metodám (měření hloubky a rychlosti proudění).

Třetí část (kapitola 3) - je zaměřena na měřicí systémy průtoku – jejich jednotlivé prvky a požadavky na ně, včetně požadavků na posouzení jejich funkční způsobilosti.

V kapitole 4 jsou popsány vybrané úlohy měření a monitoringu v městském odvodnění a ukázky vybraných aplikací.

Kapitola 5 podává základní informace o datech získávaných při měření a základních principech a způsobech jejich zpracování.

Poslední kapitola 6 se věnuje základním zásadám bezpečnosti práce a ochraně zdraví.

Příručka obsahuje dvě přílohy:
Příloha 1 – Základy hydrauliky stokových sítí
Příloha 2 – Postup měření pomocí stopovačůDalší informace:
Rok vydání 2024
Autoři: Ing. Milan Suchánek, Michal Žoužela, Ph.D., doc. Ing. David Stránský, Ph.D., Ing. Petr Sýkora, Ph.D.
Cena 200.00 Kč (včetně DPH)

Odkaz na webové stránky SOVAK ČR pro zakoupení příručky.