Projekty

Projekt  Zamawiający 
Krajowy Program Ochrony Wód Morskich
Opracowanie niezbędnych działań, na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE, mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego (GES).

czytaj więcej...
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym
Opracowanie Strategicznego dokumentu wynikającego z wymogów Dyrektywy Powodziowej, który będzie miał na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla Małej i Górnej Wisły.
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Elektroniczny System Ostrzegania i Prognozowania ESOP
Budowa lokalnego, zintegrowanego systemu ostrzegania i prognozowania powodzi na bazie modelu hydrologiczno-hydraulicznego dla zlewni rzeki Biała Tarnowska.

czytaj więcej (PDF)
Starostwo Powiatowe
w Tarnowie
Dokumentacja hydrologiczna w ramach projektu „Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej”
Dokumentacja hydrologiczna określająca wpływ wód opadowo roztopowych, odprowadzanych kolektorami deszczowymi, na reżim hydrologiczny w odbiornikach tych wód, wskutek przyrostu przepływu spowodowanego prognozowanymi zrzutami, na etapie eksploatacji.

czytaj więcej (PDF)
Urząd Miasta Rzeszowa
Zagospodarowanie Wód Opadowych dla Miasta Racibórz
Opracowanie koncepcji gospodarowania wodami opadowymi na terenie Raciborza. Zebranie i budowa bazy danych, budowa modelu, symulacje obliczeniowe, propozycje inwestycji.

czytaj więcej (PDF)
ZWiK Racibórz
Zagospodarowanie Wód Opadowych dla Skawińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
Opracowanie koncepcji gospodarowania wodami opadowymi dla Skawińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w zlewni potoku Rzepnik.

czytaj więcej (PDF)
Skawińska Gminna Spółka Wodna
System Optymalizacji Usuwania Azotu
Wdrożenie systemu optymalizacji usuwania azotu ze ścieków. System przetwarza i gromadzi dane w bazie danych. Informacje te stanowią dane wejściowe dla algorytmów sterujących pracą obiektu.

czytaj więcej (PDF)
Oczyszczalnia Ścieków w Suwałkach
System Ochrony Przed Powodzią Dla Miasta Elbląg
Budowa Lokalnego Systemu Monitorowania i Wspomagania Reagowania na Zagrożenia Powodziowe oparty o dane telemetryczne, asymilację danych w czasie rzeczywistym i symulacje modelowe 1D + 2D

czytaj więcej (PDF)
Urząd Miasta Elbląg
Metodyka opracowania map ryzyka powodziowego
Metodyka opracowania map zagrożenia powodziowego

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe żuław
Wykonanie dokumentacji przygotowawczej dla zadania "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe żuław".
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku