Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia w sprawie przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych - dalej: RODO - w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) zapewniamy, że Państwa dane przetwarzane są w sposób zapewniający najwyższe standardy bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zobowiązani jesteśmy poinformować Państwa, że:

Administrator danych osobowych
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest: DHI Polska Sp. z o.o., ul. Bagno 2/89, 00-112 Warszawa,
Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych - kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy:
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: DHI Polska Sp. z o.o., ul. Bagno 2/89, 00-112 Warszawa
 • pod adresem e-mail: dhipolska@dhigroup.com
 • pod numerem telefonu: +48 226 359 332
Cele przetwarzania - Państwa dane przetwarzane są w następujących celach:
 • zawarcie i realizacja umów/umowy
 • prowadzenie różnego rodzaju analiz (jakościowych, marketingowych, sprzedażowych) na potrzeby działalności DHI Polska sp. z o.o.
 • współpracy z Państwem w zakresie świadczenia usług/sprzedaży produktów w tym realizacji dla Państwa szkoleń/warsztatów, udziału w różnego rodzaju wydarzeniach otwartych/zamkniętych (targi, fora, sympozja, konferencje, etc.)
 • prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez DHI Polska sp. z o.o. lub we współpracy z podmiotami występującymi w imieniu DHI Polska sp. z o.o. (po uzyskaniu stosownej zgody/uprawnień w tym zakresie) w tym umożliwienia oferowania Państwu pakietów i innych akcji promocyjnych z wykorzystaniem różnych narzędzi, np. newsletterów
 • dochodzenie roszczeń
 • archiwizacja dokumentacji
 • udzielanie odpowiedzi na pisma/zapytania/reklamacje/wnioski, etc.
 • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na DHI Polska sp. z o.o. w związku z RODO
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DHI Polska sp. z o.o. i dostawców
 • optymalizacja działalności DHI Polska sp. z o.o. poprzez wykonywanie analiz rynkowych pod kątem sprzedażowym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO)

Przetwarzanie danych na stronie internetowej Administratora danych osobowych za pomocą tzw. "cookies"

 • Firma DHI Polska sp. z o.o. używa plików "cookie" na stronie internetowej, należącej do grupy DHI - więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w zakładce: "Polityka plików cookie" pod adresem: https://www.dhigroup.com/cookie-page

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Okres przechowywania danych - okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i obliczany jest w oparciu o następujące kryteria

 • przepisy prawa, które mogą obligować Administratora danych osobowych do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości)
 • okres przez jaki świadczone będą usługi dla Państwa
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora danych osobowych
 • okres na jaki została udzielona zgoda przez Państwa.
Odbiorcy danych

 • Administrator danych osobowych współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie funkcjonowania i realizacji swoich działań gospodarczych - Państwa dane mogą być przekazywane tym podmiotom tj. dostawcom rozwiązań informatycznych, operatorom systemu płatności, firmom transportowym/zapewniającym obsługę przesyłek kurierskich i pocztowych, podmiotom świadczącym usługi księgowe/prawne/ubezpieczeniowe/marketingowe.

Prawa osób, których dane są przetwarzane - informujemy, że posiadacie Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych w celu sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • żądania usunięcia danych osobowych
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora danych
 • wniesienia sprzeciwu do Administratora danych osobowych wobec dalszego przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego - skargę można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - informacje dotyczące kwestii formalnych dotyczących wniesienia skargi, a także procedury jej rozstrzygania znajdują się na stronie internetowej: www.giodo.gov.pl

Podanie danych osobowych - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach musi być konieczne, m.in. w następujących przypadkach

 • zawierania umów z Administratorem danych osobowych - niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie innych usług skutkuje brakiem możliwości zawarcia w/w umów - w takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym
 • z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora danych osobowych, tj. kiedy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nakładających na Administratora danych osobowych obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. dla celów podatkowych  lub w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych) - w przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich - Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej:

 • Państwa dane osobowe mogą być udostępniane w ramach grupy DHI wszystkim firmom powiązanym w zakresie opisanym w sekcji - Cele przetwarzania - listę wszystkich powiązanych firm można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.dhigroup.com/privacy/sharing-of-personal-data#companies
 • w szczególnych okolicznościach i w odniesieniu do ustawodawstwa, może być konieczne przekazanie Państwa danych osobowych władzom publicznym lub policji

Zautomatyzowanie podejmowania decyzji

 • Administrator danych osobowych nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe