Úřední měření

Společnost DHI a.s. je od roku 2006 držitelem autorizace č.j. 3466/06/02 udělenou Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k výkonu

úředního měření průtoku kapalin hydrometrováním v prizmatických korytech prostřednictvím měrných přelivů a žlabů a jímáním kapalin do odměrné nádoby (objemová metoda).

Pověření pracovníci společnosti jsou držiteli Certifikátu odborné způsobilosti k výkonu úředního měření.

Co je to úřední měření

Úředním měřením se rozumí metrologický výkon, při kterém se stanoví hodnota veličiny. Veličina je vyjádřena číslem a měřící jednotkou. O výsledku úředního měření vydává autorizovaný subjekt doklad, který je veřejnou listinou.

Úřední měření a jeho vyhodnocení je prováděno dle "předepsaného postupu", jehož legislativní a technickou znalost prokázal při své certifikaci odpovědný pracovník autorizovaného subjektu.

V praxi je úřední měření prováděné v systémech s volnou hladinou nejčastěji pro:

  • Posuzování a ověřování funkční způsobilosti instalovaných stabilních systémů pro měření průtoku a proteklých objemů ve smyslu požadavků zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, 
  • Jednorázová dočasná měření průtoků a proteklých objemů, 
  • Kontrolní činnost v oblasti měření průtoků a proteklých objemů v rámci spolupráce se SFŽP ČR a ČIŽP.