Monitorovací kampaně

Celou řadu informací je možné získat pouze na základě výsledků monitoringu. Naměřené údaje jsou nezbytné nejen pro práci se simulačními modely, ale i pro provoz stokových a vodovodních systémů.

Vyrovnaná kombinace mezi měřením a výpočtem je jednou ze základních podmínek úspěšného řešení problematiky vodního hospodářství za přijatelné náklady. Optimální volbou monitorovací strategie (v souvislosti s možnostmi výpočetních prostředků) lze získat neocenitelné informace pro rychlé a v porovnání s následnými investicemi levné zpracování variantních řešení.

V oblasti monitoringu stokových a vodovodních sítí nabízíme návrh a realizaci krátkodobých nebo střednědobých měrných kampaní, které zahrnují zejména :

  • měření srážek
  • měření hladin a průtoků v kanalizaci a malých vodních tocích
  • měření kvality vody ve vodních tocích a kanalizaci
  • měření tlaků, průtoků, hladin a odběrů na vodovodních sítích
  • hydrantové testy
  • měření úniků vody a jejich distribuce
  • měření kapacity požárních hydrantů

Příklad realizovaných měrných kampaní a projektů lze nalézt zde