Vodní zdroje, řeky a nádrže

DHI a.s. oddělení říční hydrauliky a vodních zdrojů disponuje s širokou základnou vysoce kvalifikovaných expertů a odborníků v různých oborech vodního hospodářství.

Tak jako je základním rysem celé skupiny DHI široká paleta služeb a prostředků pro plánování, navrhování a řízení v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí, v oddělení Řek a Nádrží se komplexně zaměřuje na řešení základních hydraulických a hydrologických v oblasti vodních zdrojů a nakládání s vodou.

Hlavními směry, ve kterých naši experti řeší vodohospodářské úlohy se zaměřují především na tyto oblasti vodohospodářské praxe:
 • Problematika zvýšených průtoků a povodňových stavů
 • Problémy způsobené nedostatkem vody v obdobích sucha
 • Problematiku kvality vody
 • Problémy spojené s transportem sedimentů a říční erozí
 • Optimalizace vodních soustav, management vodních zdrojů a zabezpečení odběrů různých uživatelů a zásobování vodou pro 
  • Úpravny pitné vody
  • Technologické odběry výrobních podniků
  • Produkci elektrické energie
  • Závlahy
 • Optimalizace manipulací na objektech na tocích a optimalizace řízení kaskád vodních děl včetně studií protržení hrází
 • Studie vlivu na životní prostředí – SEIA, EIA
 • Návrh a realizace varovných a předpovědních systémů
 • Příprava speciálních plánů pro zvládání povodní, povodňových a evakuačních plánů
 • Podpůrné systémy pro zabezpečení plavby
 • Analýza odtokových poměrů a zpracování záplavových území, map povodňového ohrožení a povodňových rizik
 • Vliv klimatických změn na vodní režim a vodní hospodářství

Naši zaměstnanci se také aktivně zapojují do výzkumných a vědeckých prací včetně aplikovaného výzkumu a projekce nejnovějších poznatků do vodohospodářské praxe, čímž se naše společnost řadí mezi technologickou špičku. 

Trendem v řešení komplexních projektů je vývoj uživatelsky jednoduchých nástrojů pro podporu rozhodovacího procesu, také nazývaných Decission Support Systém (DSS). Tato řešení sjednocují často velice komplexní systémy matematických modelů, aplikací GIS, automatických procesů zpracování vstupních i výstupních dat, aplikací DEM, …, do uživatelsky jednoduchého a intuitivního nástroje, který umožňuje využití výsledků našich nástrojů v každodenní reálné praxi.