IT řešení

DHI a.s. vyvíjí IT řešení využívající možnosti technologie pro sběr, zpracování, uložení, správu, přehled a záznam ekologických a hydrologických dat. IT řešení mohou být důležitou součástí komplexního systému v rámci nových modelů DHI, či mohou vylepšit stávající, našimi zákazníky již užívané technologie, jako např :

  • Založení a vzájemné působení databází s daty z oblasti životního prostředí a daty hydrologickými 
  • Využití Internetu jako zdroje dat 
  • Vzájemné vztahy geografického systému (GIS) a pokrokových simulačních modelů 
  • Využití dat jako zdroje pro podporu rozhodovací analýzy

Naše IT řešení poskytují moderní služby založené na současné úrovni technologií, a to s minimem technických požadavků. Základním principem je vývoj a užití technologie, která vyústí v co možná nejjednodušší aplikaci.

Jako příklad vývoje softwarových prostředků lze uvést:

WaterNet Advisor

Webový klient pro práci s hydraulickým modelem - Aplikace se zjednodušeným uživatelským rozhraním, která umožňuje využití modelu širším počtem pracovníků včetně plánování a rozvoje sítě, dispečinku, pracovníků údržby a podobně.

Aplikace umožnuje hydraulické posouzení, určení tlakových a průtokových poměrů a parametrů kvality vody v podmínkách ustáleného prouděné anebo časově proměnného proudění. Dále je umožněn výpočet požárních průtoků s cílem určit zbytkový tlak pro uživatelem definovaný požární odběr anebo určit teoreticky možný požární odběr pro požadovaný zbytkový tlak. Trasování vodovodní sítě slouží k analýze směrů průtoku a doby dotoku, lze provádět krátkodobé předpovědi a plánovat mimořádné situace. Program také umožnuje posouzení zbytkové kapacity sítě ve vybraném místě pro plánování budoucích odběrných míst.

Více informací naleznete zde či viz WaterNet Advisor v angličtině.

SYNGISMO

Systém Syngismo umožňuje aktualizaci matematického modelu vodovodní i kanalizační sítě na základě vyhodnocení rozdílů mezi databází modelu a datovým zdrojem GIS a ZIS. Aplikace v prvním kroku porovná odpovídající si prvky modelu a datového zdroje a rozdíly zapíše do rozdílové databáze. V druhém kroku pak provede aktualizaci modelu podle výsledků v rozdílové databázi.

Systém umožňuje automatizace aktualizace systému s minimalizovanými požadavky na ruční zpracování a stálý přehled o změnách.

Více informací naleznete zde.

Monitor úniku

Monitor úniku je nástroj pro kompletní sběr dat a efektivní a rychlé vyhodnocování úniků ve vodovodní síti. Jedná se o podnikový informační systém, resp. nástroj pro efektivní provoz systémů zásobování vodou. Použitá metodika je v souladu s metodikou IWA.

Monitor úniků představuje podporu manažerům při technické a finanční optimalizaci úrovně úniků vody a při rozhodování vztahující se k regulaci úniků, rekonstrukci sítě, optimalizaci tlaku a rozpoznání úniků dříve než způsobí ohrožení či poškození potrubí. 

Více informací naleznete zde.

Gandalf

Gandalf je softwarový prostředek určený pro práci s časově orientovanými daty – časovými řadami, jejich kontrolu a efektivní prezentaci. SW je určený speciálně pro zpracování dat z měrných kampaní, reporting měření, detailní analýzu vybraných objektů na vodovodních a kanalizačních sítích, ale své uplatnění nachází v celém spektru úloh ve vodním hospodářství.

Gandalf umožňuje archivovat, zpracovávat a efektivně prezentovat data libovolných časových řad, zejména pak data o srážkách, hladinách a průtocích, data o kvalitě vody a další časové řady např. teploty, výpar apod., umožňuje import dat z monitorovacích zařízení celé řady výrobců a dodavatelů měřící techniky a export dat do formátu běžných simulačních modelů.

Více informací naleznete zde.

Q Pipe

Q Pipe byl vyvinut za účelem usnadnění a zefektivnění práce při  vyhodnocení dat z hydrometrování ve vodních tocích a kanalizaci. Data lze zobrazit jak v grafickém tak tabelárním režimu, které jsou vzájemně synchronizovány. Software poskytuje nástroje pro organizaci a přípravu dat jako např. zadávání/import příčných profilů a systému měření, výpočet průtoku , vytváření reportů,  výpočet nejistot měření resp. dalších odvozených veličin. Pro výpočet průtoku je využit modul HYDRO11, který je dodáván ve spolupráci  fy. Hydrometrics s.r.o.

Více informací naleznete zde.